Politika kvality

  • Pomocou kontinuálneho riadenia a spôsobu vykonávania všetkých našich aktivít sa usilujeme plniť požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality.
  • Budeme realizovať dodávky prvotriednych a bezchybných produktov v potrebnom čase na určené miesto s odpovedajúcim servisom pri dosahovaní čo najvyššej spokojnosti zákazníkov.
  • Budeme udržiavať a zlepšovať životné prostredie pomocou činností zameraných na zníženie zdrojov, odpadových látok a látok ovplyvňujúcich životné prostredie vhodným výberom dodávateľov.
  • Udržiavať dobrú vzdelanosť pracovníkov v spoločnosti.
  • Prehlbovať komunikáciu pracovníkov na všetkých úrovniach v spoločnosti.
  • Informovať všetkých pracovníkov spoločnosti na každej úrovni riadenia o výsledkoch kvality formou „mesačnej správy o kvalite“.
  • Budeme rozvíjať partnerstvo s našimi súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi a dodávateľmi a tým zefektívňovať vzájomné obchodné vzťahy.
  • Budeme účelovo a hospodárne riadiť všetky potrebné zdroje spoločnosti, tak aby sme dosiahli vyššej efektívnosti s vynaložením čo najnižších nákladov a tak dosahovali adekvátny zisk potrebný pre ďalší rozvoj spoločnosti.
  • Udržiavať konkurencie schopnosť pre zákazníkov na východnom trhu.